Rodzaje działek

Autor: admin Data: 2017-04-28 20:07:22

  • działka budowlana – jest to obszar przeznaczony na budowę lub też utworzony w wyniku zburzenia budynku. Działka budowlana służy wybudowaniu na niej domu, bloku, osiedla czy lokalu handlowego. Każdy może nabyć taką działkę, od osoby prywatnej, po gminę czy dewelopera. Polskie prawo budowlane, które weszło w życie 1 stycznia 1995 roku, będące główną i najważniejszą ustawą dotyczącą budowy czy projektowania, nie precyzuje czym jest działka budowlana, jednakże opisuje pojęcie „terenu budowy” oraz „nieruchomości na cele budowlane”. Pierwsze pojęcie widnieje w ww. ustawie w art. 3 pkt 10 i mówi,że „teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy”. Drugie pojęcie precyzowane jest również w art. 3, lecz w pkt. 11: „prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych”. Aby móc wybudować się na działce budowlanej potrzebne są odpowiednie zgody. Definicja „działki budowlanej” znajduje się również w ustawie z 27 marca 2003 – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której art. 2 pkt 12 mówi: „działka budowlana” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”;
  • działka inwestycyjna, przeznaczona pod konkretne inwestycje typu biurowce, magazyny, zwykle składające się z kilku działek gruntowych;
  • działka rekreacyjna, przeznaczona do wypoczynku. W polskim prawie brak jest jednak pojęcia „działki rekreacyjnej”, zwykle występuje ono pod nazwą „nieruchomości wykorzystywanej w celach wypoczynkowych”. Na takim terenie można wybudować np. altankę letniskową,
  • działka leśna, będąca gruntem o powierzchni wynoszącej co najmniej 0,1 ha, na którym rośnie roślinność leśna wraz z runem leśnym. Dopuszczalne jest, że taki grunt tylko częściowo zawiera roślinność z runem. Grunt ten również przeznaczony jest zarówno do produkcji leśnej, jak i jest wpisanym do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dodatkowo należy do parku narodowego lub jest rezerwatem przyrody;
  • działka rolna, przeznaczona do prowadzenia działalnościdzo w rolnictwie polegającej na wytwórstwie produktów roślinnych i zwierzęcych, posiadająca określoną powierzchnię oraz położenie poza miastem. Działkę rolną dzielimy na siedliskową i przyzagrodową

Kategorie
 • Dom jednorodzinny (0)

 • Dom letniskowy (1)

 • Dom luksusowy (0)

 • Dom wielorodzinny (1)

 • Działka budowlana (0)

 • Działka inwestycyjna (0)

 • Działka leśna (0)

 • Działka rekreacyjna (0)

 • Działka rolna (0)

Polecamy

Statystyki
Online: 3
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 4